ПОЛИТИКА ЗА САЙТА

ПОЛИТИКА ЗА САЙТА

             С достъпа си до сайта www.kadiffe.com и неговото ползване Вие приемате настоящата политика, без каквито и да е било ограничения и условия.
По тази причина Вашето посещение на сайта става предмет на тази Политика, а също така и на приложимото местно и европейско законодателство.

Сайтът www.kadiffe.com съдържа информация за продукти с марката KADIFFE, които се  предлагат за продажба в България от съответните упълномощени  търговски представители на собственика на марката „ТАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД.

Цялата информация, включена в този сайт, е само за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва  и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на Ваше разположение от упълномощените търговски представители на „ТАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД . Информацията на този сайт не поражда никакви правни задължения, и не представлява оферта за продажба.

“ТАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност, изчерпателност и  автентичност. В тази връзка, “ТАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  ООД  си запазва правото да прави промени, по всяко време и без предизвестие, на информацията, съдържаща се в сайта.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на “ТАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  ООД , освен само за преглеждане.

Запазени търговски марки

Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на “ТАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  ООД  или на трети страни. Забранено е да ги използвате, „сваляте” за постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от “ТАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  ООД или от трети страни, в зависимост от конкретния случай.

Хипервръзки

Сайтът www.kadiffe.com може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. “ТАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  ООД не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта www.kadiffe.com, е на Ваш собствен риск.

Ограничения на отговорностите за щети

“ТАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  ООД изрично не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки, косвени, случайни, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта www.kadiffe.com, включително, но без да се ограничава до, каквито и да било загуби или щети, причинени от вируси, които са засегнали вашето компютърно оборудване или вашето доверие в информацията, получена чрез сайта www.kadiffe.com.

Промени в настоящата политика


Тази Политика може да бъде актуализирана по всяко време.

Приканваме Ви при всяко посещение в сайта редовно да преглеждате текущия вариант, за да бъдете постоянно информирани за евентуални промени.
          Тази Политика е приета на 20.01.2020 год.

Сравнение на продукти